Hva er 2030 agendaen?

2030 Agendaen

Vår hverdag står ovenfor enorme utfordringer. Våre sosiale, økonomiske og økologiske ressurser er et sammenkoblet nettverk, og det er ingen enkle løsninger å adoptere som samfunnet vil omfavne med iherdig egeninnsats.

Bærekraftig utvikling har blitt et populært slagord i samtidsutviklingen. Imidlertid, til tross for sin enorme popularitet det har oppnådd gjennom årene, virker konseptet fortsatt uklart, ettersom mange mennesker fortsetter å stille spørsmål om dets betydning og historie, så vel som hva det innebærer og innebærer for utviklingsteori og praksis. Bærekraftig utvikling risikerer derfor å bli en klisje som passende teknologi - et fasjonabelt og retorisk uttrykk - som alle hyller, men ingen ser ut til å definere med presisjon og nøyaktighet.

Det er faktisk mange forskjellige synspunkter på dette konseptet og på hvordan det kan oppnås. Den mest anerkjente definisjonen kommer fra FN rapporten fra 1987, også kjent som Brundtland rapporten:

Bærekraftig utvikling er utvikling som oppfyller behovene til nåtiden, uten å gå på bekostning av fremtidige generasjoners evne til å dekke sine egne behov.

Konseptet har vakt stor oppmerksomhet den siste tiden. Det endelige målet for bærekraftig utvikling er å møte behovene til den nåværende generasjonen uten å gå på kompromiss med evnen til fremtidige generasjoner ved å balansere økonomisk vekst, miljøforvaltning og sosial inkludering. Agenda 2030 inspirerer oss til å tenke kreativt ved å utnytte innovative tilnærminger og kritisk revurdere måten vi nærmer oss dagens utviklingsutfordringer. Ved å vedta agendaen forpliktet FNs medlemsland seg til en ambisiøs handlingsplan som krever en samlet innsats fra alle samfunnssegmenter, inkludert sivilsamfunn, utviklingsutøvere, privat sektor og akademia. Hver og en av oss, i vår personlige kapasitet, må også ta konkrete skritt mot bærekraftige livsvalg.

Så hva er egentlig 2030 Agendaen?

Det var i 2015 at alle FN-landene vedtok 2030-agendaen og 17 bærekraftsmål. Bærekraftige utviklingsmål er en universell oppfordring til handling for å få slutt på fattigdom, beskytte planeten og forbedre livene og utsiktene til alle, overalt frem til 2030.

Denne agendaen inkluderer 17 bærekraftsmål (SDG) som angir kvantitative mål på tvers av de sosiale, økonomiske og miljømessige dimensjonene av bærekraftig utvikling - alt skal nås innen 2030. Bærekraftsmålene er planen for å oppnå en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle. De 17 målene adresserer de globale utfordringene vi står overfor, inkludert de som er relatert til fattigdom, ulikhet, klimaendringer, miljøforringelse, fred og rettferdighet.

En måte å måle fremdriften på SGD-agendaen er å fokusere på de fem dimensjonene som former SDGene: Mennesker, Planet, velstand, fred og partnerskap (People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership). Disse “5 Ps” fremhever hvordan Bærekraftsmålene er sammenkoblet. Fremgang på en P bør alltid støtte fremgang på en annen.

Muligheten

Mens noen trender som menneskeskapte klimaendringer eller sosial ekskludering beveger seg i feil retning, gir andre utviklingstrender grunner til håp. Vi lever i en tid med enorme muligheter, med slutten av ekstrem fattigdom i sikte. Det har skjedd enorme teknologiske fremskritt. SDG-agendaen inneholder fem viktige muligheter for utvikling:

Inkluderende utvikling: Bærekraftsmålene vil engasjere flere interessenter på alle nivåer i samfunnet for å realisere dagsorden. "Alle interessenter, som handler i samarbeid, vil implementere denne planen." Ingen blir etterlatt eller utelatt, ettersom "regjeringer, internasjonale organisasjoner, næringslivet og andre ikke-statlige aktører og enkeltpersoner må bidra."

Universell utvikling: MGD-målene er hovedsakelig for utviklingsland, der rike land la til hjelp gjennom økonomi og teknologi. I motsetning er bærekraftsmålene "universelle mål" som gjelder for alle land og "involverer hele verden, både utviklede og utviklingsland." Oppnåelse av noen av bærekraftsmålene vil kreve en samlet global innsats for å oppnå dem alle.

Integrert utvikling: SDG-agendaen beveger seg bort fra tette tilnærminger til utvikling og fremmer integrasjonen av økonomi, miljø og samfunn. Bærekraftsmålene er "integrerte og udelelige og balanserer de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling." Suksessen til en fører til suksessen til alle. Inkludert i dette er behovet for god styring og sterke sosiale nettverk.

Lokalt fokusert utvikling: Implementering av SDG-agendaen vil avhenge sterkt av lokal planlegging, samfunnskjøp og lokalt lederskap, godt koordinert med arbeidet med andre styringsnivåer. Lokale myndigheter og lokalsamfunn er ansvarlige for å realisere målene på lokal skala, og anerkjenner særlig gjensidig avhengige forhold mellom urbane, peri-urbane og landlige områder.

Teknologidrevet utvikling: Rask teknologisk endring, særlig innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, utvider integrasjonen av verdensøkonomien og muliggjør gjennombrudd i produktiviteten i økonomien. Ny teknologi gir også enorme muligheter for å levere offentlige tjenester, inkludert helsetjenester, utdanning og grunnleggende infrastruktur til flere til en lavere pris.

Hvordan kan du bidra?

Vi har en lang vei å gå om vi skal klare å oppnå de 17 bærekraftsmålene. FNs Sustainable Development Solutions Network (SDSN) og World in 2050 Initiative (TWI2050) har derfor introduserte seks viktige faktorer som trenger en oppriktelig transformasjon for å oppnå målene på en håndterbar måte:

  • Utdanning
  • Helse og velvære
  • Energi og industri
  • Mat, land og vann
  • Bærekraftige byer
  • Digital revolusjonFør du eller andre setter i gang med SDG-implementering, bør dine involverte interessenter gjøre opp status over hvor deres land, sektor, region eller by står med hensyn til å nå alle sytten mål. Indikatorer, basert på de siste tilgjengelige dataene, bør brukes til å vurdere landets eller byens brede ytelse. Det å identifisere prioriteringer betyr ikke å velge ett mål på bekostning av et annet; bærekraftsmålene ble laget som et integrert sett, som er gjensidig avhengige og utfyllende. I stedet betyr prioritering å identifisere de områdene som ligger lengst etter og katalysere ressurser, bevissthet og politiske tiltak i disse områdene for å stimulere til rask fremgang.

Bærekraftige strategier

Bærekraftig utvikling krever en langsiktig transformasjon, som igjen krever langsiktige planleggingsprosesser enn de vanlige årlige budsjettene eller de langsiktige utgiftsrammene. SDG-rammeverket krever 15-årige strategier, og noen bærekraftsmålene krever til og med planlegging over flere tiår.

1. Backcasting: En av våre Best Practice er backcasting. Så hva er backcasting? Det er metodikken som kjente visjonærer bruker for år realisere sin visjon. Du skal med denne metodikken se for deg en ønsket eller ideell fremtid. Når du har et klart bilde på dette skal du bevege tankene ditt bakover fra den fremtiden til i dag for å komme opp med en konkret strategi og planlegge hvordan den kan oppnås. Kjernen i backcasting-øvelsen er å lage en langsiktig plan som kartlegger mål, milepæler og trinn som må tas for å oppnå ønsket endepunkt innen ønsket dato, inkludert finansieringsbehov.

2. Behovsvurderinger: Land må mobilisere tilstrekkelige offentlige og private ressurser for å investere i viktige områder for bærekraftig utvikling. Å gjennomføre behovsvurderinger for å bestemme volumet av offentlige og private investeringer som kreves, er en kompleks virksomhet som vil kreve betydelig arbeid i de fleste land. På bakgrunn av SDG-behovsvurderinger kan land, regioner eller byer utvikle finansieringsstrategier som inkluderer private finansieringsmuligheter, statlig ressursmobilisering og internasjonal offentlig finansiering.

3. Datainnsamling: Suksessen til SDG Agenda avhenger av nøye overvåking av fremdriften. Pålitelig og gjerne sanntidsdata vil være nødvendig for å hjelpe til med måling av fremgang. Samling av pålitelige data vil avhenge av å lage et robust sett med nasjonale overvåkingsindikatorer, styrke statistisk kapasitet og utnytte ny teknologi.

4. Målbaserte partnerskap: Bærekraftsmålene bekrefter viktigheten av partnerskap på nasjonalt og internasjonalt nivå, fra bilaterale partnerskap mellom stater til kombinasjoner av offentlige, private og multilaterale aktører. Hver sektor har unike funksjoner og krav til suksess, men delte mål og beregninger hjelper til med å mobilisere alle aktører som er involvert i et bestemt område. Backcasting kan vise hvordan målene kan oppnås gjennom vedvarende investeringer og støttende politikk.


No items found.
...